Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2. Közma könyv

2009.12.06

Mi a nevelésszociológia?

Nevelési elméletek

- a nevelésszociológia előzménye: azok a gondolatoka nevelésről, melyek a társadalmi szempontokat tették az első helyre

- ókori görög bölcselkedők: a társadalom megjobbításának gondolata a nevelés révén

PLATÓN:

- utópikus állam

- kudarcos társadalmi tervezés

- fölvilágosodás materialistái                       az oktató-nevelő munka,

(Holbach, Helvecius)                                       az iskola révén igyekeztek

- utópikus szocialisták                                  átformálni a társadalmat

(Owens, Saint-Simon)

- XX. sz. reformpedagógiája

(Kilpatrick)

- középkori felismerés – a társadalom befolyásolja a nevelést

- Roussau és Emil a káros hatások miatt vonul ki a társadalomból

- Pestalozzi nevelőintézetében megpróbálta ezt megvalósítani

- munkásmozgalmak – politikai feladat a fennálló társadalmi rendszer iskolaügyének bírálata

Társadalomelméletek

- a szociológia a XIX. században kezd kialakulni Franciaországban II. Napóleon korában, és a viktoriánus Nagy-Britanniában (Comte, Spencer)

DURKHEIM:

- a nevelés problémáinak társadalmi vonatkozásainak kifejtése

- nézeteinek háttere – a kor társadalmi és politikai valósága

- szociologizmus – a társadalom önálló realitás, és különbözik a pszichikus és az anyagi valóságtól

- „pszichikus valóság” – egyéni

- „társadalmi valóság” – a társadalmi szféra elsődlegessége, amely meghatározza a pszichikus élet jelenségeit, vagyis az egyén társadalmi-közösségi lénnyé válását

- ennek továbbfejlesztése – „társadalmi tények” fogalma

- a kollektív tudat állapota

- a nevelés az idősebb generáció ráhatása az ifjabbra, abból a célból, hogy a felnövekvő nemzedéket társadalmi környezetéhez igazítsa

- ez mindenkire kiterjed

- léte különböző társadalmakban és korokban kimutatható

- a közvélemény szabályozza

ZNANIECKI:

- a társadalomkutatás az un. kulturális rendszerek vizsgálata:

- társadalmi cselekvések (vita)

- társadalmi kötelékek (barátság)

- társadalmi személyiségek (apa)

- társadalmi csoportok (család)

- hogyan bontakozik ki e „társadalmi rendszerek” hatására az egyén személyisége  

- hogyan alakulnak ki a „társadalmi rendszerek” az egyének személyisége alapján

DEWEY:

- társadalomelméletét a korabeli amerikai társadalom kritikájára alapozta

- demokrácia – erre kell nevelni az embereket, a nevelés így válik a társadalom újjá-szervezésének eszközévé

- a gyereknek a társadalmi képességeit kell továbbfejleszteni az iskolában

- az iskola az eszményi demokrácia modellje lehet

- a pedagógus tekintélyének forrása nem az, hogy oktat, hanem az, hogy neveli a közösséget

MAKARENKO

- igazi pedagógia – viszonyulás az egyéniség és a társadalom között

- a gyerek magatartása válasz arra az eljárásmódra, amellyel vele foglalkozunk

Kutatások

Környezetkutatások:

- századforduló, I. világháború – miliőkutatás

- nagyrészt német nyelvterületen

- a tanulók környezetének felderítésével akarták megmagyarázni a gyerekkori zavarokat

- ez a gyakorlat a szociálpedagógia

- feladata, a gyermek közvetlen környezetének pozitív nevelési szempontú átalakítása

- a II. világháborúban bontakozott ki újra az NSZK-ban

- képviselői az USA-ba menekültek

- a miliőkutatástól nehéz elhatárolni az ökológiát

- oktatásökológia – az oktatásügyi problémák ökológiai megközelítése, angolszász országokban

- C. BURT elemzése a londoni iskolások tanulmányi színvonaláról

Struktúrakutatások:

- ’30-as évek, USA – a társadalmi szerkezet empirikus vizsgálata

- a társadalmi szerkezet leírása az oktatási intézményeknek, a műveltség átadásának és a tudás átadásának problémájába ütközött bele

- vizsgálták – az iskolába való belépést, a bentmaradást, és a kilépést ( a társadalom szerkezetének függvényében)

- a bekerülés olyan kontraszelekció eredménye, amelynek során  a munkásság különböző csoportjai hátrányba szorulnak

- tanulság – az intézményes nevelés alapvetően meghatározza a társadalom felépítését

Kultúrakutatások:

- elsősorban az etnológiában bontakozott ki

- ’80-as évek – a primitív társadalmak jelenségeinek rendszerében való megfigyelése

- így alakul ki a „kultúra”, mint leíró fogalom

- a kultúra egyes elemei csak akkor funkcionálnak, ha a felnövekvő generációt bevezetik a kultúrába

- BERSTEIN – szociolingvisztika

Az alkalmazások

Alkalmazott kutatások:

- Gyarmati rendszer bomlása – a fejlődő országok teljes iskolarendszerének megtervezése (UNESCO)

- ’60-as évek UNESCO-program – analfabetiáció

- sikerét a demográfiai robbanás korlátozta

Társadalomkritikai kutatások:

- a társadalom és nevelés viszonya összefügg a reformtörekvésekkel

- az iskolai segítségnyújtás tömegméretűvé válása nem a munkanélküliséget csökkenti, hanem versenyt élez a munkaerőpiacon

- öröklött egyenlőtlenség megszüntetése – a társadalom „iskolátlanítása” szükséges

Nevelésszociológia Magyarországon:

- első szociológiai kezdeményezések – 1910-es évek

- Pulszky Ágost, Somló Bódog, Braun Soma

- csak jogi úton

- éles kritikák a korabeli közoktatási állapotokkal szemben

- előkészítője az 1919-es iskolareformnak

- tanulmányok – a gyerekek egyénfejlődését súlyosan hátráltató környezeti hatásokról

- az I. és II. világháború között

- nagyszámú iskolai szociográfia születése

- ezek az előzményei az iskola szociális környezettanulmányozásának

- adatgyűjtő tevékenység – Fővárosi Pedagógiai Szeminárium

- Magyary Imre

- Illyés Gyula : Lélek és kenyér

- a 2. világháború után

- gyakorlati munka a Rákosi-rendszerben nem folyhatott

- fellendülés a ’60-as években

- társadalmirétegződés-vizsgálatok

- statisztikai vizsgálatok az iskolák fejlettségének felderítésére

- diákéletmód – vizsgálatok

- társadalmi rétegződés és tanulmányi eredményesség összefüggése

- ’70-es - ’80-as évek:

- a struktúravizsgálatok betagolódtak a szociológia egyéb irányai közé, de kialakította saját „intézményrendszerét”

- a társadalmirétegződés-vizsgálata – az iskolázottság és a rétegződés történeti tendenciáinak feltárása, településviszonyok leírása

- az iskola állami monopólium lett

- az iskolai pályafutás nagy súlyra tett szert

- tanulmányi teljesítmény és társadalmi háttér vizsgálata

- lányok és fiúk esélyegyenlőségének vizsgálata

- a fiúk pályaválasztása hasonló, mint a szüleiké, míg a lányoké nem

- területi szempontú oktatáskutatás

- a fiatalok pályafutásának behatárolása, és a foglakozását, beilleszkedését is

Meghatározások

Határtudomány:

- fogalmának meghatározása nem könnyű, mivel nem alakult ki egységes vélemény a tárgyát és a feladatait illetően

- nevelésszociológia – olyan szociológiai összefoglalók, melyek főként pedagógus hallgatóságnak vagy olvasóközösségnek készültek

- a pedagógust érintő szociológiai vonásokat tárgyalják

- nevelésszociológia – az egyes szakszociológiák olyan megállapításainak gyűjteménye, melyek valamiképp összefügghetnek az oktató-nevelő munkával

- a szociológiai ismeretanyagból nem az elméleteket választják ki elsősorban, hanem a módszereket, melyeket az iskolai gyakorlatban alkalmaznak

- felmerülő problémák esetében

- azoknak az intézkedéseknek tervezett társadalmi hatásaival foglalkozik, amelyek pld. az iskola területi elhelyezkedésére, a beiskolázásra, a pályaválasztásra, vonatkoznak

- az oktatásszervezés kiegészítője

Típusai:

- vagy leszűkítjük a nevelést, az iskolai oktatás-nevelés gyakorlatára

- vagy kitágítjuk olyannyira, hogy az egész oktatási rendszer működése beleférhessen

- a pedagógusnak szóló szociológiai ismeretterjesztés

- az oktatás-nevelés egészére vonatkozó szakszociológiai eredményválogatások

- szociálpedagógia – a társadalmi jelenségek és folyamatok vizsgálatának leszűkítése az iskolai tevékenységre

- kutatási módszertan

Szakszociológia:

- szociológiailag elemezni 1-1 jelenséget annyit jelent, mint társadalmi összefüggésbe helyezni

- a pedagógust az oktatás-nevelés érdekli, de ennek megértéséhez igénybe veszi a szociológia eszközeit is

- a szociológus viszont a társadalomra figyel és az oktatásüggyel csak annyira foglalkozik, amennyiben megismerése közelebb viszi őt a társadalom megértéséhez

- ezért nehéz önálló nevelésszociológiáról beszélni!

- a nevelés szociológiája:

- azok az összefüggések, melyek a nevelés folyamatát szükségessé és lehetővé teszik

- hogyan válik az új nemzedék tagja felnőtté, a társadalom tagjává?

- milyen hatások alkotják a szocializáció folyamatát?

- pedagógiai szociológia:

- azoknak a nevelési rendszereknek a szociológiai értelmezését értjük rajta, melyek körülveszik a gyereket, és meghatározzák az iskolán kívüli életét

- család

- iskolaszociológia:

- rámutat azokra a szervezeti keretekre, amelyekben az emberi tevékenységek lezajlanak, és megkeresi az oktatásügyi intézmények helyét e társadalmi szervezetek között

- megismertet azokkal a hasonlóságokkal, melyek minden szervezetben, így az iskolában is megtalálhatóak

- az oktatásügy szociológiája:

- azok a vonatkozások, melyek az oktatási rendszert a nagy társadalmi folyamatokhoz kapcsolják

- nevelésszociológia és szociálpszichológia kapcsolata:

- a szocializáció fogalmának átvétele, továbbfejlesztése

- annak a folyamatnak a leírása, mely során az egyén beilleszkedik a társadalomba

- a nevelésszociológia vizsgálati tárgya pont ez a környezet